Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Jeśli zainteresowały Cię nasze darmowe szkolenia dla osób, które pragną zmienić kwalifikacje zawodowe - wystarczy udać się do najbliższego urzędu pracy. Dla byłych mundurowych nasza firma przygotowała specjalistyczny program: rekonwersja dla żołnierzy, dzięki któremu bez problemu podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i staniesz się wartościowym pracownikiem na rynku pracy. Jeśli myślą Państwo o pracy w handu to szkolenie Nowoczesne Techniki Sprzedaży na pewno ułatwi znalezienie dobrze płatnej pracy.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

Kurs Doradca DGSA

Gdzie potrzebujemy doradcy DGSA?

 • w każdym przedsiębiorstwie gdzie towary niebezpieczne przewożone są w takich ilościach, które wymagają oznaczenia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR,
 • w przedsiębiorstwach które zajmują się załadunkiem, rozładunkiem oraz pakowaniem i napełnianiem towarów niebezpiecznych

Doradca ADR ma następujące obowiązki:

 • sporządzenie sprawozdań rocznych do WITD
 • sporządzenie raportów powypadkowych
 • doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych
 • określanie prawidłowych zasad przewozu zgodnie z wymogami w umowie ADR  oraz ustawie

Doradcą DGSA może być osoba która :

 • ukończyła kurs
 • ukończyła 21 lat
 • ma wykształcenie wyższe (niekoniecznie związane z transportem)
 • nie jest karana za umyślnie popełnione przestępstwa

kurs Doradca DGSAKurs Doradcy DGSA – posiadanie wykwalifikowanych pracowników, dysponujących uprawnieniami Doradcy jest bardzo przydatne, zwłaszcza gdy profil działalności firmy wymaga ciągłych działań w zakresie bezpieczeństwa i realizacji wyznaczonych przez przepisy procedur. Dlatego zapraszamy na regularnie organizowane szkolenia, których ukończenie otwiera drogę do egzaminu zdawanego w Transportowym Dozorze Technicznym.
Osoby, które zdobyły uprawnienia doradcy ADR w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, potrzebne są firmom przewozowym, handlowym, spedycyjnym, dystrybucyjnym. Niezbędne okazują się w przedsiębiorstwach zajmujących się odbiorem i składowaniem produktów zawierających substancje, tworzywa zagrażające ludziom i środowisku.


Ze względu na stały rozwój naukowo-techniczny wciąż przybywa miejsc, gdzie taki licencjonowany doradca DGDSA musi zostać wyznaczony. Czasem potrzeba więcej niż jednej osoby z takimi uprawnieniami. Przepisy w tym zakresie dotyczą nie tylko podmiotów z sektora szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, ale także farmaceutycznego, budowlanego, samochodowego, stoczniowego, poligraficznego, usług dla rolnictwa i wielu, wielu innych.
Zapraszamy na szkolenie: kurs doradca DGSA - przeznaczone zarówno dla kierownictwa i załóg przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych pragnących zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i na sukces w biznesie. Znajomość zasad bezpieczeństwa i wiedza o tym, jak postępować zgodnie ze szczegółowymi przepisami i obowiązującym prawem są podstawą działania w wielu branżach.


Liczba czynności i zakres odpowiedzialności doradcy DGSA (link do doradztwo ADR) są znaczące, a liczba firm objętych obowiązkiem wyznaczenia takiej osoby stale rośnie.


Szkolenie przygotowuje do egzaminu i zaświadczenie o ukończeniu kursu jest niezbędne, by do niego przystąpić. Państwowy egzamin zdaje się w Transportowym Dozorze Technicznym.


Zdobyte uprawnienia ważne są przez pięć lat. Prowadzimy regularnie zarówno kursy początkowe, jak i umożliwiające przedłużenie ważności uprawnień (tzw. doszkalające).

Program kursu doradca DGSA :

 1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe w tym pirotechniczne,
 2. Szczególne wymagania w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1,
 3. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych:
  • cel i zakres regulacji,
  • pozostałe przepisy dotyczące: materiałów wybuchowych, materiałów promieniotwórczych, odpadów, chemikaliów, ochrony przeciwpożarowej, ochrony osób i mienia itp.,
  • praktyczne posługiwanie się przepisami.
 4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych:
  • zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne,
  • zasady klasyfikacji, rola właściwych władz w procesie klasyfikacji
  • przepisy szczególne dla poszczególnych klas,
  • towary niedopuszczone do przewozu,
  • odpady niebezpieczne,
  • materiały zagrażające środowisku.
 5. Budowa i używanie opakowań:
  • rodzaje opakowań,
  • badanie opakowań,
  • kodowanie opakowań,
  • instrukcje pakowania,
  • zasady doboru opakowań,
  • używanie opakowań.
 6. Zasady znakowania:
  • nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze,
  • tablice barwy pomarańczowej,
  • inne znaki i oznakowania,
  • szczegółowe zasady znakowania sztuk przesyłki, kontenerów, kontenerów- cystern, cystern przenośnych i MEGC
 7. Dokumentacja:
  • zasady sporządzania dokumentu przewozowego,
  • certyfikat pakowania kontenera,
  • raport o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • roczne sprawozdanie.
 8. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych:
  • przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych,
  • przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów,
  • odstępstwa, ograniczenia przewozowe,
  • przewozy materiałów promieniotwórczych
 9. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem:
  • przewóz w sztukach przesyłki,
  • przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem,
  • pakowanie razem,
  • ładowanie razem,
 10. Transport kombinowany:
  • przepisy dotyczące przewozu morskiego i lotniczego,
  • pakowanie kontenera lub pojazdu przed przewozem morskim,
  • wymagania szczególne dotyczące pakowania sztuk przesyłki w przewozie lotniczym
 11. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem
 12. Ćwiczenia i konsultacje
 13. Przepisy dotyczące przewozu drogowego:
  • przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 14. Dokumentacja:
  • dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym – zasady sporządzania, ćwiczenia,
  • instrukcje pisemne zgodne z ADR,
  • świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR,
  • zaświadczenie ADR,
  • inne dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 15. Pojazdy:
  • wymagania konstrukcyjne dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU,
  • wymagania dotyczące skrzyń ładunkowych pojazdów,
  • wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe),
  • sprzęt gaśniczy,
  • oznakowanie jednostek transportowych przy przewozie w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
 16. Załadunek i rozładunek:
  • mocowanie ładunku na pojeździe,
  • wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, ograniczenia ilościowe
  • zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością
 17. Przewóz w cysternach:
  • dobór cysterny na podstawie właściwości fizyko-chemicznych towaru,
  • charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern napełnianych podciśnieniowo,
  • kodowanie cystern, zasady hierarchii cystern,
  • wyposażenie konstrukcyjne i obsługowe cystern,
  • zasady załadunku i rozładunku cystern, stopień napełnienia cystern
 18. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne:
  • zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków
  • organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • powiadamianie o zdarzeniu,
  • zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia,
  • analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń,
  • ochrona środowiska.
 19. Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem:
  • rodzaje i zakres szkoleń,
  • dokumentacja szkolenia.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR
cena: 2200 zł
Wykonanie: Devilart